Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Terms & Conditions

Welkom bij Splintah Projects!

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Splintah Projects, te vinden op https://www.splintah-projects.com/.


Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt. Blijf Splintah Projects niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.


Op deze Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten is de volgende terminologie van toepassing: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Splintah Projects te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Privacy Policy van Splintah Projects.


De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde onderdelen te vergemakkelijken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Splintah Projects en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op Splintah Projects. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit van Splintah Projects benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.

U mag niet:

 • Materiaal van Splintah Projects herpubliceren
 • Materiaal van Splintah Projects verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Splintah Projects reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Materiaal van Splintah Projects herverdelen

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Splintah Projects filtert, bewerkt, publiceert of herziet geen Reacties alvorens deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Splintah Projects, haar agenten en/of verbonden ondernemingen. Commentaren weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Splintah Projects niet aansprakelijk voor de Commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Commentaren op deze website.

Splintah Projects behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent om de Commentaren op onze website te plaatsen en over alle nodige licenties en toestemmingen beschikt om dit te doen;
 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
 • De Commentaren zullen niet worden gebruikt om zaken of gebruiken te vragen of te promoten of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent Splintah Projects hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toe te staan om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij linken naar de Websites van andere vermelde bedrijven; en
 • Systeemwijde Geaccrediteerde Bedrijven, behalve wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
 • online directory distributeurs;
 • internet portals;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Splintah Projects compenseert; en (d) de link in de context staat van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u één van de in paragraaf 2 hierboven vermelde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Splintah Projects. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL’s van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen enkel gebruik van het logo of ander artwork van Splintah Projects zal worden toegestaan voor links zonder een licentieovereenkomst inzake handelsmerken.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames creëren rond onze webpagina’s die op enige wijze de visuele presentatie of het uitzicht van onze Website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links verschijnen op een Website die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden, of de inbreuk of andere schending van deze rechten bepleiten.

Uw privacy

Lees het Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Indien u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om verwijdering van links in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht dit te doen of u direct te antwoorden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die volgens het toepasselijk recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.